NEGOTIATE – Unge voksnes handlingsrom i møtet med jobbusikkerhet og arbeidsmarkedsekskludering i Europa

NEGOTIATE er et EU-finansiert forskningsprosjekt. Det skal skaffe til veie ny kunnskap om kort- og langtidskonsekvenser av en usikker tilknytning til arbeidsmarkedet for unge i Europa.

Prosjektet samarbeider aktivt med unge i Europa samt med nasjonale og europeiske representanter fra frivillig sektor og sivilt samfunn.

NEGOTIATE inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land med ulik fagbakgrunn.

Prosjektet

Vi vil undersøke hvordan økonomiske og institusjonelle rammer på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå former muligheter og begrensninger for unges inkludering i arbeid og sosialt liv. Vi vil bidra til kunnskap om unges muligheter til å påvirke sin egen posisjon og forholdene som omgir dem, gjennom å stille følgende spørsmål:

 • Hva betyr det for unge å møte et arbeidsmarked der det ikke er plass til dem?
 • Hva betyr det for unge å møte et arbeidsmarked der det bare er plass til dem delvis, midlertidig eller under dårlige arbeidsvilkår?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for framtida å oppleve en ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet tidlig i karrieren?
 • Hvordan påvirker det mulighetene til å skaffe seg et sted å bo, etablere seg med egen familie, og til å oppnå en tilfredsstillende karrierevei?

Målsettinger

Prosjektet har blant annet disse målsettingene:

 • Analysere hvordan ugunstige betingelser på arbeidsmarkedet for unge voksne påvirker deres handlingsrom i overgangen til voksenlivet.
 • Undersøke unge voksnes forestillinger om egne jobbmuligheter og rom til å påvirke sin posisjon.
 • Kartlegge generelle likheter og forskjeller i arbeidsmarkedet på tvers av et utvalg europeiske land.
 • Forbedre vår forståelse av variasjoner på tvers av land i de individuelle konsekvensene av å oppleve en usikker arbeidsmarkedstilknytning som ung.
 • Produsere internasjonal kunnskap om de langsiktige konsekvensene av usikre arbeidsmarkedsposisjoner for unge personer gjennom sammenliknende analyser av livsløpene til eldre personer.
 • Levere ny kunnskap om hvilke forhold som kan være med på å motvirke uheldige konsekvenser for velferd i møtet med et ustabilt jobbmarked som ung voksen.
 • Evaluere koordineringen av ulik politikk og strategier for å styrke unge personers forhandlingsposisjon i forhold til overganger på arbeidsmarkedet, med blikk på å forbedre europeisk og nasjonal politikk på området.
 • Bidra til utvikling av politikk og virkemidler som kan forebygge eller redusere negative konsekvenser av usikker tilknytning til arbeidsmarkedet som ung voksen, gjennom å opplyse offentligheten og fremme politikklæring på tvers av land.

NEGOTIATE-fakta

Prosjekttittel: NEGOTIATE – Unge voksnes handlingsrom i møtet med jobbusikkerhet og arbeidsmarkedsekskludering i Europa.

Kort tittel: NEGOTIATE – Overvinne jobbusikkerhet i Europa.

Prosjektnummer: Grant Agreement nr. 649395 (Research and Innovation Action).

Finansieringskilde: Horisont 2020 – EUs Rammeprogram for forskning og innovasjon (utlysning H2020-YOUNG-SOCIETY-2014).

Varighet: mars 2015 – februar 2018

Budsjett: EUR 2,476,609 fra EU-kommisjonen og CHF 523,892 fra SERI i Sveits.

Vitenskapelig koordinator: Professor Bjørn Hvinden, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA.

Presentasjon av NOVA og de involverte prosjektmedarbeiderne